تبلیغات
معصومانه - موج و صخره

معصومانه


ما جماعت نسوان هر چقدر هم که مستقل باشیم، هر چقدر هم که مغرور باشیم، هر چقدر هم که قوی باشیم، باز هم مشکلات ضعیفمان می کند، اشکمان را در می آورد، گاهی انگار دست انداخته روی گلویمان و دارد خفه مان می کند.
اگر هم که مثل من جزء بخش خیلی حساس این جماعت باشد که دیگر خدا به دادش برسد در مشکلات...

اما همین جماعت حتی اگر در اقیانوس موّاجی از مشکلات باشد و به صخره ای کوچک تکیه داده باشد، میان طوفان و امواج مشکلات می خندد. انگار نه انگار!
چون تکیه گاه دارد، هر چند که آن تکیه گاه کوچک باشد اما محکم است و او به آن تکیه داده است.
من زنهای زیادی را دیده ام که بین مشکلات زیاد باز هم خوشند و تعجب کرده ام از خوشحالی شان بعد که دقیق شده ام، مردی را دیده ام که چون کوه ایستاده و آن زن یقین دارد که او دارد با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و البته منکر نمی شوید که آن مرد هم اگر ایستاده، از حضور آن زن است که رمق و نیرو می گیرد.
این تکیه گاه برای هر زنی همسرش و برای هر دختری پدرش یا برادرش است و امان از وقتی که این تکیه گاه نقش خود را نداند و یا محکم و غیور نباشد.
امان از وقتی که زن به محکم بودن تکیه گاهش یقین نداشته باشد، آن وقت است که غم ها او را ریز ریز می خورد و مشکلات هوار هوار سرش می ریزد و تنهایی نم نم روحش را می پوساند.


یکشنبه 29 دی 1392 - 07:40 ب.ظ امضا معصومه نظرت؟ |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin