تبلیغات
معصومانه - و همچنان امتحان می شویم

معصومانه

از صبح که از خواب بیدار شده بودم فکر این خواستگاره ولم نمی کرد. مدام در ذهنم رژه می رفت.
کاش نظرش عوض شود و همه چیز تمام. من هیچ حس خوبی از اول نسبت به او نداشتم. حرفهایش خیلی خوب است. موقعیت شغلی و مالی و خانوادگی عالی، ولی بعد از پنج جلسه هیچ حسی به او ندارم! ولی جرئت رد کردن هم ندارم. تصمیم گرفته ام تبدیل شدم به یک دختر خوب و مطیع امر پدر و مادر و فقط به خدا بسپرم.
یک ساعت بعد از خانه می زنم بیرون. هوای سرد و برفی حالم را بهتر می کرد. باید بانک هم می رفتم.
ایستاده ام در صف خودپرداز و مدام دارم با خودم حرف می زنم: اگر این پسره از اینهایی باشد که می رود خواستگاری بعد یهو به هم می زند و دل دخترهای بیچاره را شکسته باشد چه؟ آه تمام آنها فردا در زندگی من هم هست. اگر آدم خودرأیی باشد چه؟ می گفت نیستم ولی از طرفی هم حاضر نیست اگر من خانه ای که دارد را دوست نداشته باشم، جای دیگری زندگی کند. اگر آدم بی محبت و یخی باشد چه؟ خودش میگوید درون گراست و من احساساتی برون گرا...
در همین فکرها بودم که صدای اذان از مسجد محل بلند شد. دعا کردم به خیر شود این همه دلشوره ی من.
راهم کج شد سمت مسجد، نماز را خواندم خواستم بیایم که مادرم را دیدم. آمد سمتم، شروع کرد با مِن مِن صحبت کردن، نگاهش را ازم می دزدید: «... اینها زنگ زدند ... ینی م م مادرش زنگ زد! ... آقای ... اسمش چی بود؟ ... همون ... استخاره کرده... مادرش میگه خیلی از دخترتان خوشم آمده، تا به حال مهر هیچ دختری اینطوری به دلش نشسته بوده ... ولی انگار جواب استخاره ... مثل اینکه ... آره دیگه ... خیلی خوب نبوده ...»
لبخند می زنم تا بغضم را که نمی دانم برای چه در گلویم دارد چنگ می اندازد را پنهان کنم. می گویم: ئه؟ چه جالب! اتفاقا من هم می خواستم استخاره کنم. چه خوب شد...
به مادرم می گویم من کمی می مانم مسجد، بعد می آیم.

همان اول ردش نکردم چون یکی از اساتیدم گفته بود که این خواستگاری ها امتحان الهی است. مبادا دلی را بشکنید. مبادا به دلیلی غیر از اخلاق و تدین، کسی را رد کنید.
من هم با خدا قرار گذاشتم که این یکی را فقط و فقط با معیار اخلاق و تدین بسنجم و نتیجه را بسپرم به خدا.
توکل یعنی همین! خدا را شکر که از این امتحان سربلند بیرون آمدم.
مسجد خلوت شده و من
به نماز می ایستم.


چهارشنبه 11 دی 1392 - 01:58 ب.ظ امضا معصومه نظرت؟ |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin