تبلیغات
معصومانه - عادت کردن، عادت خوبی نیست.

معصومانه

تازگی ها خدا کسانی را سر راهم میگذارد، بهشان خو میگیرم و بعد از مدتی زود، ازم می گیردشان.
انگار میخواهد شیر فهم شوم که جز خودش به کسی دیگر نباید خو بگیرم و وابسته شوم.
مشکل من این است که به اطرافیانم عادت میکنم و خدا میخواهد من اینظور نباشم.پارسال همین موقع ها، دوست نزدیکم که بهش عادت کرده بودم ازدواج کرد و رفت که رفت... همان روزها در موردش اینجا نوشته بودم.
بعد از آن، خدا دوست خوب و بهتر دیگری نصیبم کرد که به او هم عادت کرده بودم. مدتی پیش او هم نامزد کرد و با هم بودنمان خیلی خیلی کم شد.
بعد از آن دوست قدیمی دیگرم را که حالا منتظر کوچولوی تو راهی شان است را دوباره آورد سر راهم. قبلاً رابطه مان معمولی بود، اما حالا به هم نزدیکتر شده بودیم و فهیمدیم که چقدر همدرد و همزبان بوده ایم و خبر نداشتیم. از بودن با هم واقعاً لذت می بردیم. حسابی به هم عادت کرده بودیم تا اینکه مدتی پیش تصمیم گرفتند جابه جا شوند. همین چند روز پیش او هم رفت.
خاصیت دنیا همین است. اینجا هیچ کس و هیچ چیز ماندنی نیست. اینجا همه رهگذرند.
باید یاد بگیرم که به هیچ چیز عادت نکنم. باید عادت ِ عادت کردن را ترک کنم.

چهارشنبه 26 آذر 1393 - 09:34 ب.ظ امضا معصومه نظرت؟ |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin