تبلیغات
معصومانه - فصل مادری

معصومانه

دخترها از یک سنّی به بعد دلشان غنج می رود برای مادر شدن. برای داشتن یک لوبیای کوچولو در دلشان که کم کم بزرگ شود و در دلشان وول بخورد.
دخترها به سنی میرسند که دلشان غنج می رود برای کودکی که وابسته شان شود، که در بغل هیچ کس آرام نشود، دنیا را روی سرش بگذارد و هیچ حیلتی کارساز نشود ولی همین که بوی مادر را از شعاع نیم متری اش حس کند خودش را در آغوش مادر بیندازد و آرام بگیرد، بعد مادر سرش را بالا بگیرد و به همه بگوید مرا می خواست.دخترها از یک سنی به بعد دلشان غنج می رود برای اینکه یکی صدایشان بزند مامان. دلشان غنج می رود برای اینکه ببینند جان ناتوانی بهشان بند است، گرسنگی و تشنگی اش، خوابش، بازی اش...
دخترها از یک سنی به بعد دلشان غنج می رود که کودکی حسود داشته باشند که از توجه مادر به دیگران حسادت کند و دنیا را روی سرش بگذارد.
باید وقت هرچیزی برسد، نه دیرتر نه زودتر. هرچیزی فصلی دارد، میوه وقتی شیرین و در نهایت فایده است که فصلش باشد.
دخترها از یک سنی به بعد دلشان غنج می رود که مادر باشند.

یکشنبه 18 خرداد 1393 - 06:02 ب.ظ امضا معصومه نظرت؟ |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin