تبلیغات
معصومانه - امام مهربان

معصومانهمشهد بودم.
مثل همیشه امام مهربان، به موقع مرا طلبیدند، درست وقتی که دلم پر از غصه شده بود.
باید می رفتم، امام این را می دانست که وقتش است بروم در آغوش مهربانش و گریه کنم تا سبک شوم و برگردم و برای ادامه ی زندگی نفس داشته باشم.
آدم باید زود به زود دلش برای امام رضا تنگ شود، البته یقیناً اول دل امام برای ما تنگ می شود و بعد ما اجازه دلتنگی می گیریم که
القلب یهدی إلی القلب
...


شنبه 17 اسفند 1392 - 10:55 ب.ظ امضا معصومه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin